„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Dofinansowanie projektu: 325 500, 26 zł

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w projekcie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu z siedzibą 56-100 Lubiąż; ul. Adama Mickiewicza 1 otrzymało granty o łącznej wartości: 325 500, 26 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł / dwadzieścia sześć gr). Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz personelu pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia-musieli zrezygnować
z innych miejsc zatrudnienia. Środki finansowe przeznaczone są także na środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu.

Drugi nabór.

Dofinansowanie projektu:  259 650, 48 zł

W  ramach drugiego naboru do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w   projekcie „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu  z siedzibą  56-100 Lubiąż; ul. Adama Mickiewicza 1 otrzymał grant o łącznej wartości:  259 650,48 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt  zł / czterdzieści osiem gr).

Grant przeznaczony jest na  realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz personelu pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia-musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.