Witaj na naszej stronie

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Koronawirus komunikaty szpitala

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład działa pod firmą: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

Siedzibą Zakładu jest Lubiąż ul. Mickiewicza 1, 56-100 Wołów,
telefon: 71 3897113, faks: 71 3897499,
e-mail: lubszpital@onet.pl

Dyrekcja Szpitala

Dyrektor:
lek. med. specjalista psychiatra: 
Jacek ­Kac­­alak
tel. sekretariat (71) 38-97-113 wew. 315

Zastępca Dyrektora d/s eksploatacyjno – ekonomicznych:
Jacek Paszkowski
tel. (71) 38-97-113 wew. 361

Główny Księgowy:
Tomasz Puczko
tel. (71) 38-97-113 wew. 240

Zakład działa na podstawie aktów prawnych, regulujących wykonywanie działalności leczniczej,
w szczególności: Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
Ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, oraz wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Statutu, regulaminu organizacyjnego.