Modernizacja energetyczna 9 budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu przystąpił do realizacji projektu pt. „Modernizacja energetyczna 9 budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 9 budynków Szpitala, czego efektem będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie uzyskanie jej oszczędności na poziomie 10910 GJ/rok.
Cele szczegółowe projektu to:

 • objęcie działaniami termomodernizacyjnymi 9959 m2 powierzchni użytkowej 9 budynków szpitalnych
 • racjonalizacja i usprawnienie systemu gospodarowania energią przy uwzględnieniu rozwiązań ekologicznych i przyjaznych dla środowiska
 • obniżenie kosztów utrzymania obiektów szpitalnych o oszczędności energii cieplnej
 • dostosowanie budynków do obowiązujących norm cieplnych poprzez poprawę termoizolacyjności
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przedostających się do powietrza na terenie Lubiąża o 1036 tony równoważnika CO2/rok
 • poprawa walorów estetycznych i użytkowych zabytkowych obiektów szpitalnych
 • poprawa jakości świadczenia usług medycznych
 • upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących proekologicznego zarządzania obiektami użyteczności publicznej
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy i regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza dzięki niskiej emisji oraz minimalizację negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę
 • wzrost wiedzy personelu Szpitala oraz pacjentów (częściowo) nt. efektywnego korzystania z energii.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

 1. 9959 m2 powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji
 2. 9 zmodernizowanych energetycznie budynków
 3. 10910 GJ/rok zaoszczędzonej energii cieplnej
 4. 1036 tony równoważnika CO2 szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych
 5. 3333611 kWh/rok zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

Okres realizacji projektu zaplanowano od kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. Wartość projektu wynosi 2 869 265,70 zł, z czego wkład EFRR stanowi 2 438 875,84 zł.