RZECZNIK PRAW PACJENTA

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Lubiążu,
przyjmuje w budynku administracji na I piętrze
tel. (71) 389 71 13 wew. 415

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytej staranności, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, planowanym postępowaniu leczniczym. Ma prawo do poinformowania o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania leczenia oraz rokowaniu. Pacjent ma prawo do poszanowania godności osobistej i intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić jej udzielenia na określone świadczenie zdrowotne, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, za wyjątkiem świadczeń zdrowotnych, których udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. Koszty realizacji praw pacjenta określonych w pkt. 6 i 7 nie mogą obciążać Zakładu. Ograniczenie kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki przez osoby określone w pkt 6, może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora Zakładu ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia pacjentów. Decyzję w tym zakresie może podjąć również ordynator oddziału lub w przypadku jego nieobecności lekarz dyżurujący. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą przebywać na terenie Zakładu. Pacjent na czas przebywania w Zakładzie ma prawo przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Zakładu. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia depozytu określa Zarządzenie Dyrektora wydane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Dyrektor Zakładu zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. Informacja o prawach pacjenta jest udostępniana w formie ogłoszenia na tablicach informacyjnych, znajdujących się w Zakładzie oraz udostępniana do wglądu pacjenta w Izbie Przyjęć. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora Zakładu i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego urzędującego w Zakładzie – w budynku administracji, na I piętrze.

Obowiązki pacjenta.

Pacjent jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz, w przypadku pacjentów oddziałów sądowych, regulaminów obowiązujących na tych oddziałach, wynikających z przepisów szczególnych.Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu przez pacjentów Zakładu.Pacjent ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające jego prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.Na terenie Zakładu pacjent ma obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający pracy w Zakładzie a także spokoju innych osób.Pacjent jest zobowiązany do korzystania z urządzeń i powierzonego mu sprzętu we właściwy sposób, zgodny z przeznaczeniem.Pacjent ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej.Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Zakładzie zasad bezpieczeństwa.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 800 190 590
w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku