Struktura

I. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady lecznicze:

1)  Szpital Psychiatryczny, w skład którego wchodzą:

a)   Izba Przyjęć;

b)   Oddziały:

–   I Całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym

zabezpieczeniu,

–   II Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży,

–   III Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży,

–   IV Oddział psychiatrii sądowej,

–   V Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny,

–   VI Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny.

c)   Dział Statystyki i Rozliczeń;

d)   Dział Farmacji  Szpitalnej;

e)   Pracownia Arteterapii;

f)   Klub Pacjenta;

g)   Kostnica;

h)   Pielęgniarka Epidemiologiczna,

2)  Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z całodobowymi oddziałami,

3)  Ambulatorium i Diagnostyka,w skład którego wchodzą:

a)   Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego;

b)   Pracownia analityki medycznej;

c)    Pracownia EKG i EEG.

2.  Obsługę administracyjną, techniczną i ekonomiczną, zakładów Szpitala prowadzi

Pion Administracyjno – Ekonomiczny, który tworzą następujące komórki działalności niemedycznej Zakładu:

1)  Dział Administracyjno – Techniczny. Dział ten składa się z:

a)   Sekcji Administracyjno – Gospodarczej;

b)   Warsztatów Konserwacyjnych;

c)    Sekcji Energetycznej,

2)  Dział Finansowo – Księgowy,

3)  Sekcja Służby Pracowniczej,

4)  Sekretariat,

5)  Składnica Akt,

6)  Samodzielne stanowiska do spraw: bhp, przeciwpożarowych, obrony cywilnej,

informatyki, ochrony danych osobowych, radca prawny, kapelan, dietetyk.

3.  Schemat organizacyjny Zakładu określa załącznik do niniejszego Regulaminu.