NFORMACJA DLA PODMIOTÓW LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Znak sprawy: RzPP-DZP.41.13.2023

Osoba do kontaktu: Mariola Biruś

Biurze Praw Pacjenta nastąpiły zmiany organizacyjne i zostało utworzone nowe stanowisko do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzależnień w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego.  W następstwie tego w oddziałach i ośrodkach uzależnień przestają pełnić funkcję Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Zadania na stanowisku do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzależnień od 1 grudnia 2022 roku realizuje Pani Mariola Biruś, która m.in. rozpatruje skargi i wnioski pacjentów oraz ich bliskich oraz współpracuje w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami leczenia uzależnień.

Pacjenci i ich bliscy mają prawo kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta Zgodnie z przepisami [1] pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta oraz możliwości kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Pacjenci i ich bliscy w przypadku wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjent mogą kontaktować się z pracownikiem do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzależnień:

  • telefonicznie pod numerem tel. kom. 880 521 133 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00)
  • pisemnie na adres e-mail: m.birus@rpp.gov.pl lub zgłosić potrzebę kontaktu
  • na Telefoniczną Informację Pacjenta1 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00) lub do Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
  • pisemnie na adres: e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl lub ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa albo mogą przesłać zapytanie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Biura2 , albo za pośrednictwem ePUAP3 .
  • Ponadto osoby z trudnościami w komunikowaniu się mają możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego on-line4 .

Podstawa prawna

[1]

Art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1876 z późn.zm.)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 787 z późn. zm.)

[2]

Art. 47 ust. 1 pkt 3a i pkt 9a, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1876 z późn.zm.)

1 Telefoniczną Informację Pacjenta [w:] https://www.gov.pl/web/rpp/telefoniczna-informacja-pacjenta

2Rzecznik Praw Pacjenta – Formularz kontaktowy [w:] https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas

3Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka [w:] https://www.gov.pl/web/rpp/ePUAP.

4 Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się [w:] https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt-dlaosob-z-trudnosciami-w-komunikowaniu-sie