Klauzula informacyjna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE

RZECZNIKA PRAW PACJENTA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie
(01-171), przy ul. Młynarskiej 46.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy https://www.rpp.gov.pl/obsluga-biuletynu/dane-kontaktowe/, za pośrednictwem platforny ePUAP: /RzPP/skrytka, telefonicznie pod numerem +48 22 506 50 64 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIADane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa sprawy.  
PODSTAWA PRAWNAPodstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g lub art. 10 RODO[1] w związku z realizacją przez Rzecznika Praw Pacjenta obowiązku ustawowego.  
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANEPaństwa dane osobowe będą przetwarzane do ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż okres wynikający z przyjętych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta okresów archiwizacji dokumentacji.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  Przysługuje Państwu prawo: na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
i uzyskania ich kopii;na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej);na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.  
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHOdbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej oraz pocztowe.
TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICHPaństwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJINie będą podejmowane wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).