A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt
Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura     Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych     Rzecznik Prasowy Szpitala

Izba przyjęć
telefon: 71 389 71 13 wew. 204 (całodobowa)

Procedura przyjęcia do Szpitala:
 1. Izba przyjęć jest punktem przyjęć pacjentów zgłaszających się do szpitala,
  zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Podczas rejestracji osoby zgłaszającej się do szpitala izba sprawdza,
  czy posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych .
 3. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni posiadać:
  - skierowanie do szpitala z dokładnym wywiadem o stanie zdrowia
  - dowód tożsamości,
  - książeczkę ubezpieczeniową - lub inny dokument stwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia.
 4. Na oddziały sądowe pacjenci przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia sądu.
 5. Pacjenci przyjmowani do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przyjmowani są na podstawie skierowania
  do ZOL-u, zgodnie z listą oczekujących, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem ZOL.

Wzór skierowania zgodny z rozporządzeniem MZ z dnia 13.07.2012 tutaj
Oddział I


Całodobowy oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dorosłych

tel. wew.

Oddział II


Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży 

tel. wew.

Oddział III


Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży 

tel. wew.

Oddział IV
Oddział psychiatrii sądowej 


Ordynator Jadwiga Misterkiewicz 341
budynek 9
 • dyżurka lekarska     222
 • dyżurka parter         233
 • dyżurka piętro         252
 • pracownik socjalny  405
Telefony wewnętrzne
budynek 6
 • dyżurka lekarska      430
 • dyżurka parter          424
 • dyżurka piętro          426
 • pracownik socjalny   430

Oddział V


Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny

tel. wew.

Oddział VI


Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny

tel. wew.

Zakład opiekuńczo leczniczy

Kierownik ZOL-u lek. Tomasz Ciba wew. 271
lekarz asystent Ludmiła Buniowska-Dul 359

Pracownik socjalny wew. 271
budynek 19
 • dyżurka parter         354
 • dyżurka piętro         381
Telefony wewnętrzne budynek18
 • dyżurka parter         383
 • dyżurka piętro         404

Warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r. poz. 731) oraz art 33 a ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) :
 1. Świadczeniobiorca występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o skierowanie do zakładu opiekuńczego – wniosek o skierowanie
 2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwanego dalej „skierowaniem”, a w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęciem świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia o których mowa w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140, poz.1147, z pożn. zm)
 3. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwanego dalej „skierowaniem”, a w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęciem świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia o których mowa w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140, poz.1147, z pożn. zm)
 4. Do skierowania załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie jak również kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego – Skala Barthel
 5. Do skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego załącza się oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 6. Do skierowania świadczeniobiorca załącza dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:
  - decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno -rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  - decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.
 7. Skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
 8. Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z pozn. zm) jest ustalana przez Kierownika Zakładu.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia do zakładu opiekuńczo – leczniczego
 1. Skierowanie świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczo - leczniczego
 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 3. Karta oceny świadczeniobiorcy skala Barthel
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
 5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu tj. aktualna decyzja o waloryzacji lub ostatni odcinek emerytury/renty ją potwierdzający (odcinek za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – poprzedni miesiąc) lub innego świadczenia
 6. Ksero dowodu osobistego świadczeniobiorcy
Komplet dokumentów potrzebnych do przyjęcia można pobrać tutaj
Poradnia Zdrowia Psychicznego
tel. wew. 277